Qihao Dianchí (七号电池) - Xi Mo (汐墨) - Xingkong She (星空社)